Regulamin serwisu

REGULAMIN serwisu „Dla dzieci” prowadzonego pod adresem www.dladzieci.merlin.pl z dnia 03.07.2019

§1
Definicje


Określenie użyte w niniejszym regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Merlin – Merlin Commerce Sp. z o.o. – działający pod adresem http://www.merlin.pl, prowadzony jest przez Merlin Commerce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000377830, kapitał zakładowy w wysokości 2 015 000,00 zł, NIP 5272647706, REGON 142799272. Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej: kontakt@merlin.pl;
  2. b. telefonicznie: +48 222 62 62 62
  3. c. pisemnie na adres: Merlin Commerce sp. z.o.o. – sklep internetowy merlin.pl, ul. Aleje Jerozolimskie 134 (02-305 Warszawa).
 2. Serwis – usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci serwisu merlin.pl dla dzieci prowadzonego i udostępnianego pod adresem https://strefadziecka.merlin.pl
 3. Użytkownik – usługobiorca będący pełnoletnią osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnoletniości, a korzystająca z Serwisu pod nadzorem przedstawiciela ustawowego. 

§2 

Regulamin

 1. Regulamin określa warunki, rodzaje, zasady korzystania, funkcje i cele Serwisu, a jego treść ma zastosowanie wobec całości Serwisu.
 2. Użytkownikowi zapewnia się nieodpłatny dostęp do Regulaminu na stronie internetowej pod adresem https://merlinpublishing.pl/regulamin, na której Użytkownik może pobrać, utrwalać i przechowywać Regulamin. Użytkownik ma prawo skierować do Merlin żądanie o udostępnienie mu Regulaminu w takiej formie, która umożliwi mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Merlin.
 3. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i udostępnionych w nim usług oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie używania Serwisu. 

§3 

Serwis

 1. Z Serwisu może korzystać wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczna nie posiadająca pełnoletniości pod nadzorem przedstawiciela ustawowego. 
 2. Rejestracja konta oraz podanie danych osobowych Użytkownika w Serwisie mogą być dokonane jedynie przez pełnoletnią osobę fizyczną lub przez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniej osoby fizycznej. 
 3. Celem i funkcją Serwisu jest umożliwienie Użytkownikowi rozrywki poprzez dostęp do wskazanych usług prowadzonych w ramach Serwisu. 
 4. Merlin nie jest producentem lub autorem gier oraz filmów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu. 
 5. Merlin zapewnia działanie systemu teleinformatycznego oraz Serwisu w taki sposób, że Użytkownik może w każdym momencie nieodpłatnie zakończyć korzystanie z Serwisu. 
 6. Merlin zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Użytkownik powinien korzystać z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością oraz powinien powstrzymać się od działań, które zmierzają do: 
  1. zakłócenia funkcjonowania Serwisu; 
  2. wykorzystania luk oraz błędów w funkcjonowaniu Serwisu; 
  3. zakłócenia korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników; 
  4. naruszenia autorskich praw przysługujących Merlin i podmiotom trzecim do utworów udostępnionych w ramach Serwisu; 
  5. nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych Merlin treści, które naruszą pracę lub przeciążą system teleinformatyczny Merlin.

Powyższe działania będą traktowane jako naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu. 

 1. W przypadku, gdy dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa lub stabilności systemu teleinformatycznego Merlin lub stwierdzi się takie ryzyko, Merlin ma prawo do czasowego wstrzymania lub ograniczenia zakresu usług świadczonych w ramach Serwisu, co nie wymaga wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. 

§4
Usługi otwarte

 1. Usługi otwarte obejmują usługi świadczone drogą elektroniczną, z których korzystanie niewymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji konta w Serwisie lub zalogowania, a ich korzystanie może zachodzić w sposób anonimowy, w szczególności:
  1. serwis informacyjny, prowadzony na podstronie Serwisu pod adresem: https://dladzieci.merlin.pl . 
 2. W ramach serwisu informacyjnego, wskazanego w § 4 ust. 1 pkt a) Regulaminu, Użytkownik uzyska informacje dotyczące: 
  1. nowości produktowych; 
  2. nowych filmów; 
  3. nowych gier. 

§5
Usługi zamknięte

 1. Usługi zamknięte obejmują usługi świadczone drogą elektroniczną, z których korzystanie i do których dostęp jest udzielany Użytkownikowi po skutecznym zarejestrowaniu konta i wyłącznie za jego pośrednictwem (po zalogowaniu), w szczególności: 
  1. Gry online oznaczone jako darmowe 
  2. Filmy oznaczone jako darmowe 
  3. zestawy LEGO 
 2. W ramach konkursów, wskazanych w § 5 ust. 1 pkt a) Regulaminu, Użytkownik uzyskuje możliwość udziału w konkursie, na zasadach określonych w jego odrębnym regulaminie; 
 3. W ramach dodatkowej funkcjonalności, wskazanej w § 5 ust. 1 pkt b) Regulaminu, Użytkownik uzyskuje możliwość personalizacji usług otwartych, poprzez zmianę i dopasowanie funkcjonalności i wyglądu, uzyskiwanie powiadomień lub tworzenie listy ulubionych gier Użytkownika, w zakresie, w jakim zapewnia to dana usługa. 
 4. W ramach gier online oznaczonych jako darmowe, wskazanych w § 5 ust. 1 pkt c) Regulaminu, Użytkownik może korzystać i używać interaktywnych gier udostępnionych za pomocą Serwisu, mających charakter rozrywkowy lub edukacyjny. 
 5. W ramach filmów oznaczonych jako darmowe, wskazanych w § 5 ust. 1 pkt d) Regulaminu, Użytkownik może wyświetlić utwór w postaci filmu animowanego. 
 6. Korzystanie z usług zamkniętych może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków i wymogów, o których Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą Serwisu lub przez autora danej gry lub filmu. 

§6
Rejestracja i prowadzenie konta Użytkownika

 1. Użytkownik może dokonać rejestracji swojego konta w Serwisie na stronie prowadzonej pod adresem http://strefadziecka.merlin.pl/rejstracja/
 2. Rejestracja konta i podanie danych osobowych Użytkownika w ramach rejestracji może być dokonane wyłącznie przez pełnoletnią osobę fizyczną lub poprzez przedstawiciela ustawowego niepełnoletniej osoby fizycznej. 
 3. Rejestracja konta i używanie Serwisu przy pomocy konta Użytkownika jest niezbędne do uzyskania dostępu do usług zamkniętych, chyba że Regulamin stanowi inaczej. 
 4. Dokładna procedura rejestracji oraz formularz rejestracji podane są na stronie wskazanej w § 6 ust. 1 Regulaminu. 
 5. W celu rejestracji konta, Użytkownik podaje następujące dane: 
  1. login; 
  2. hasło; 
  3. adres e-mail 
  4. wiek dziecka;. 
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail przesyłane jest potwierdzenie skutecznego dokonania rejestracji konta. 
 7. Rejestracja konta w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. 
 8. Po skutecznej rejestracji konta Użytkownik przy pomocy login i hasło może dokonać logowania do Serwisu. Po zalogowaniu, Użytkownik uzyskuje dostęp do panelu użytkownika, w którym może dokonać zmian swojego konta.
 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć zarejestrowane konto, co jest jednoznaczne z zakończeniem korzystania z usługi zamkniętej. 
 2. Merlin przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie zaloguje się do niego przez nieprzerwany okres 320 dni. Na 14 dni przed upływem wskazanego terminu, Merlin wyśle do Użytkownika drogą elektroniczną powiadomienie, iż brak logowania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wiadomości elektronicznej będzie skutkowało usunięciem konta Użytkownika. 
 3. Merlin przysługuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do jego konta w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgody z jego przeznaczeniem lub narusza treść Regulaminu. 

§7 

Wymagania techniczne

 1. Należy spełnić następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Merlin: 
  1. dostęp do sieci Internet, posiadający łącze o minimalnej wartości 50 kbps; 
  2. posiadanie konta poczty elektronicznej i działającego adresu e-mail; 
  3. następująca przeglądarka internetowa, o wskazanych wersjach lub wyższych: Firefox 53.0.3, Google Chrome 59.0.3071.86
  4. program Adobe Flash Player o wersji 25.0.0.171; 
 2. Spełnienie warunków wskazanych w § 7 ust. 1 Regulaminu jest niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu. 

§8 

Postanowienia dodatkowe

 1. Merlin obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Korzystanie z Serwisu opiera się o wykorzystanie technologii „Cookies”. Szczegółowe informacje o tej technologii zostały wskazane w Polityce Prywatności Merlin, o której mowa w § 10 Regulaminu. 
 3. Merlin dołoży należytej staranności celem usuwania wszelkich usterek i nieprawidłowości dotyczących treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ma możliwość niezwłocznego informowania Merlin o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i usterkach Serwisu. Informacje taką należy kierować na adres e-mail XXXXX 
 4. Na każde żądanie Użytkownika, Merlin zapewni mu dostęp do aktualnej informacji o:
  1. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Serwisu; 
  2. funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi w postaci Serwisu, wprowadzanych przez Merlin do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

W celu uzyskania powyższych informacji, Użytkownik może zwrócić się do Merlin przesyłając mu w tym celu wiadomość elektroniczną lub kontaktując się pod wskazany numer telefonu. Merlin dokona niezwłocznej odpowiedzi na otrzymane zapytanie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, uwzględniając konieczność zachowania aktualności udzielanej informacji. 

§9
Autorskie prawa majątkowe

 1. Wszelkie materiały i utwory udostępnione w Serwisie, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie, chronione są prawem autorskim Merlin jej podwykonawców oraz prawami autorskimi producentów gier lub innych osób trzecich. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych w ramach Serwisu, Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek utworów, treści lub materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych w Serwisie. 
 2. Wszelkie nazwy własne, zastrzeżone i chronione znaki towarowe oraz handlowe należące do podmiotów trzecich są używane w Serwisie przez Merlin wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych. 
 3. Wszelka treść, materiały, utwory i oprogramowanie prezentowane w Serwisie, udostępniane są wyłącznie do użytku osobistego przez Użytkownika. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych. Zabronione jest również wykorzystanie jakichkolwiek elementów tekstowych, graficznych lub muzycznych, jak również elementów kodu lub struktury Serwisu w celu tworzenia dzieł lub utworów pochodnych w celach innych, niż dozwolony użytek osobisty. Zabronione jest kopiowanie, reprodukcja lub rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, w tym tekstów, grafik i oprogramowania, uzyskanych z Serwisu. 
 4. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści lub utwory udostępniane w Serwisie, należy się w tym celu skierować wiadomość elektroniczną na adres e-mail Merlin 

§ 10 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Merlin, a jej szczegółowe dane są wskazane w § 1 pkt 1) Regulaminu. 
 2. W ramach Serwisu, Użytkownik może dobrowolnie podać następujące dane osobowe: Imię, Nazwisko, adres dostawy, adres e-mail. Podane dane osobowe muszą być prawdziwe. 
 3. Dane osobowe osoby niepełnoletniej powinny być udostępniane Merlin jedynie za zgodą oraz przez przedstawicieli ustawowych tych osób. 
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i wyłącznie w celu i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w ramach Serwisu. 
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, po wyrażeniu takiej zgody, dane będą przetwarzane w ramach Merlin i wykorzystywane do celów promocyjnych. 
 6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji konta oraz korzystania z usług zamkniętych. 
 7. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. 
 8. Celem ochrony przetwarzanych danych osobowych Użytkownika, Merlin powzięła stosowne i odpowiednie środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, a w szczególności: 
  1. https; 
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownikowi przysługuje również prawo do kontroli przetwarzaniach danych osobowych. 
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych są opisane również w Polityce Prywatności stosowanej przez Merlin, ujawnionej na stronie internetowej pod adresem: https://merlin.pl/text/polityka-prywatnosci/

§ 11 

Reklamacje

 1. Jakiekolwiek reklamacje oraz zastrzeżenia związane z funkcjonowaniem Serwisu, należy kierować pod adres dladzieci@merlin.pl . Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na adres e- mailowy Użytkownika, z którego dokonano zgłoszenia. 
 2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Serwisu, powinny być wniesione bezpośrednio do tych podmiotów. W przypadku wniesienia takich reklamacji do Merlin niezwłocznie poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia reklamacji do innego podmiotu. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, według kolejności wpływania, jednak nie później niż w terminie 14 dni. 
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Użytkownik będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku Merlin jest Inspekcja Handlowa (https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595). 

§12 

Zmiany Regulaminu

 1. Zamiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności.
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę i treść przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji; 
  3. jeżeli zmiana jest konieczna z uwagi na zmianę w sposobie świadczenia usługi Serwisu. 
 2. Regulamin obejmujący zmiany zostanie udostępniony Użytkownikom na stronie Serwisu z 14 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzeżenie możliwości zmian Regulaminu nie zwalnia Merlin z obowiązku realizacji zobowiązań przyjętych na siebie w związku z postanowieniami obowiązującymi do chwili zmiany regulaminu. 
 3. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. 
 4. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie zmian, lub z jego części, po zmianach ich dotyczących, oznacza jednocześnie akceptację tych zmian. Użytkownik ma prawo odmowy akceptacji zmian poprzez usunięcie konta lub, jeżeli charakter zmian i danej części Serwisu na to pozwalają, wstrzymać się od korzystania z tej części. 
 5. Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych części Serwisu, mogą przewidywać odmienne rozwiązania w zakresie zmiany tych przepisów.

§ 13 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 03.07.2019
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.